Historier

» Vis alle     1 2 3 4 5 ... 51» Neste»

Bondelensmenn i nordvikslekta

Fra Wikipedia:
Bondelensmannen var i hele perioden fra 1500-tallet og frem til midt på 1800-tallet det laveste trinnet i lokalforvaltningen i Norge. Fra først av var han fogdens private tjener og representant i de enkelte bygdene. En av bygdas «beste bønder» ble vanligvis utpekt som lensmann. Det var vanlig at han fikk del i bøtene som ble utskrevet uten at det var noe system i denne avlønningsmåten. Utover på 1600-tallet fikk lensmannen visse særretter. Det viktigste av disse privilegiene var skattefrihet for den gården lensmannen bodde på. I enkelte distrikter ble lensmannen fritatt for skyssplikt, og noen steder ble han også fritatt for å betale tiende. Lensmannen ble også sammen med en av sønnene sine fritatt for militærtjeneste. Utover på 1700-tallet ble det vanlig at lensmannen kunne kreve inn en avgift som godtgjørelse for vervet sitt, lensmannstollen. Denne tollen ble utliknet på bøndene i bygden. Fra først av var funksjonene til lensmannen hovedsakelig knyttet til rettsvesenet. Lensmannen innkalte til rettsmøter. Tok opp bevis, kunne sammenkalle ting og oppnevne lagretten, fange forbrytere og oppklare alle viktige saker i distriktet. Ved siden av å være rettsbetjent hjalp lensmannen fogden med innkreving av skatter. Lensmannen representerte politimyndigheten på stedet og måtte holde arrestlokale. Han deltok i skifteforretninger og holdt auksjoner på vegne av sorenskriveren, holdt utpantinger og andre utleggsforretninger.

Lensmennene på indre Nordmøre hadde nok en del samkvem med hverandre. Hans Hyldbakk skriv at disse slektene «hekk ihop som krongelriset» i og med at de gifta seg i hop med hverandre over flere generasjoner. Det er vanskelig å skaffa seg oversikt over slektskapet da dette foregikk i åra 1600 og 1700.

I «nordvikslekta» er brukarar på disse gardene nevnt som lensmenn: Halse gård Halsa, Oppistua Nordvik, Nistua Nordvik, Mo Kvanne, Oppistua Torvik, Utistua Mauset Surnadal, Utigard Honnstad Surnadal, Teigan Sogge Surnadal, Opdøl Sunndal, Hoås Sunndal, Henden Valsøyfjord, Todal Aure.

FilnavnBondelensmenn i nordvikslekta (1).pdf
Filstørrelse11.71k
Linket tilI33398; Daniel Augustinuss. Halse; Augustinus Augustinuss. Karlsvik; Peder Augustinuss. Karlsvik; Lars Bersvends. Hoås; Richard Christens. Halse; Lars Einars. Virum; Hans Hallvards. Todal; Augustinus Halse; Jon Hanss. Todal; Ole Ingebrigts. Halse; Thore Ingebrigts. Halse; Jo Isaks. Honnstad; Lars Ivers. Nordvik; Hans Jons. Todal; Ola Knuts. Torvik; Lars Larss. Henden; Lars Larss. Henden; Råg Larss. Honnstad; Lars Larss. Mo; Ole Larss. Oppdøl; Morten Ols. Bævre; Isak Ols. Honnstad; Tore Ols. Opdøl; Hans Ols. Todal; Einar Peders. Honnstad; Lars Peders. Mauset; Ola Peders. Mauset; Augustinus Richards. Halse; Fredrik Steinars. Nesøyen; Bersvend Tores. Hoås; Gudmund Tores. Nordvik

» Vis alle     1 2 3 4 5 ... 51» Neste»